Σχολικό συμβούλιο

To Σχολικό Συμβούλιο

Το Σχολικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του νόμου 1566/85, με την προσθήκη δύο παραγράφων (5 και 6) που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. (α) του άρθρου 2 του νόμου 2621/98.

Το Σ.Σ αποτελείται από τον σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Σ.Ε. και τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Το Σ.Σ. ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαήμερου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο διευθυντής του σχολείου ή δύο τουλάχιστον φορείς που συμμετέχουν στο Σ.Σ.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου και το Σ.Σ. λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα.