Σχολική Επιτροπή

Σχολικές Επιτροπές

Οι Σχολικές Επιτροπές (Σ.Ε.) είναι δημοτικά νομικά πρόσωπά και διέπονται από το π.δ. 323/1989.

Η σύστασή τους γίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι της επιτροπής. Η σύσταση Σχολικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για όλους τους δήμους, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί σχολείο. Κάθε Σχολική Επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ.

Ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων που καλύπτει μια Σχολική Επιτροπή, το διοικητικό της συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από 5 έως 15 μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα υπόλοιπα μέλη, που για μια 5μελή επιτροπή είναι δύο, τα ορίζει το δημοτικό συμβούλιο και μπορεί να είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή άλλοι πολίτες. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής που μπορεί να είναι δημοτικός σύμβουλος ή ο διευθυντής του σχολείου ή άλλο πρόσωπο.

Έργο των Σχολικών Επιτροπών είναι:

1. Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για τη κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων. Τέτοιες δαπάνες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο είναι:

  • ·         τα γενικά έξοδα (ύδρευσή και αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες),
  • ·         τα έξοδα θέρμανσης,
  • ·         οι συντηρήσεις και μικροεπισκευές πάγιου εξοπλισμού, εκτός κτιρίων,
  • ·         οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, γραφικής ύλης και φαρμακευτικού υλικού,
  • ·         τα έξοδα καθαριότητας (αμοιβές και κοινωνική ασφάλιση καθαριστριών, υλικά καθαρισμού),
  • ·         η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων,
  • ·         αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις,
  • ·         μεταφορές μαθητών και αγαθών και
  • ·         λοιπές δαπάνες.

2. Η διαχείριση πιστώσεων, που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

3. Η διαχείριση και αξιοποίηση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων και η εξεύρεση άλλων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

4. Η λήψη κάθε μέτρου για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.